Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Wychodząc na przeciw problemom obywateli ze spłacaniem swych zobowiązań, 31 III 2009 roku wprowadzono uchwałę o Upadłości Konsumenckiej. Upadłość Konsumencka jest prawem przysługującym osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a jej głównym celem jest spłata oraz możliwość umorzenia zobowiązań. O ogłoszeniu upadłości nie decyduje jednak sam dłużnik. Procedura jest dosyć długotrwała, a ostateczną decyzję podejmuje właściwy Sąd Rejonowy.

W praktyce Upadłość Konsumencka nie oznacza jednak, że wszelkie zobowiązania dłużnika zostaną anulowane. Jest to procedura oddłużająca, która ma choć w części pokryć żądania wierzycieli. Procedura toczy się w oparciu o przepisy o postępowaniu upadłościowym, co w praktyce oznacza spieniężenie majątku dłużnika, aby choć częściowo zaspokoić wierzycieli.

Warto zaznaczyć, iż prawo to przysługuje osobie fizycznej raz na dziesięć lat. Aby złożyć wniosek o ogłoszenie Upadłości Konsumenckiej dłużnik musi być niewypłacalny, a sytuacja ta musi być spowodowana okolicznościami wyjątkowymi, niezależnymi od niego. Nie będzie mógł zatem takiego wniosku złożyć ktoś, kto sam zwolnił się z pracy lub zaciągnął kolejne zobowiązania, których nie mógł spłacić. W składanym do sądu wniosku trzeba dokładnie określić wysokość zadłużenia, wierzycieli oraz podać przyczyny niewypłacalności. Należy dołączyć dowody potwierdzające zaistniały stan, czyli umowy kredytowe oraz np. historię choroby, jeśli niewypłacalność spowodowana jest złym stanem zdrowia.

Jeśli sąd wyda postanowienie o ogłoszenie upadłości, następuje spieniężenie całego majątku dłużnika. Gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, dłużnik po jej sprzedaży otrzyma kwotę równą dwunastu przeciętnym czynszom najmu lokalu mieszkaniowego. Po spieniężeniu majątku sąd ustala pięcioletni plan spłaty zobowiązań oraz ustala jaka ich część zostanie umorzona. Dłużnik zobowiązany jest do terminowych spłat oraz do składania raz w roku do sądu sprawozdania z wykonania planu spłaty. Jeśli upadły nie będzie stosował się do zaleceń sądu, ten umorzy całe postępowanie.

Leave a Reply