Poręczyłeś kredyt? Przeczytaj koniecznie!

Wielu z nas staje przed dylematem, czy poręczyć kredyt. Proszą nas o to znajomi, przyjaciele, rodzina. Takie decyzje powinny być jednak podejmowane świadomie, ze świadomością wszelkich konsekwencji, jakie możemy ponieść w przypadku, gdy raty przestaną być spłacane przez kredytobiorcę.

Banki najczęściej stosują poręczenie jako formę zabezpieczenia wierzytelności. Zawierana jest umowa pisemna, na której podstawie bank ma prawo żądać spłaty zobowiązania, z pominięciem kredytobiorcy. W zależności od zapisów umowy poręczyciel musi spłacić należność główną, bądź także pochodne kredytu – odsetki i dodatkowe koszty. Artykuł 876 kodeksu cywilnego precyzuje, że „przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”.

Kiedy poręczyciel musi spłacić dług?

Zobowiązanie zawarte we wspomnianej umowie może zostać wykonane, gdy dłużnik/kredytobiorca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia – tu spłatą rat. Niemal żadna umowa poręczenia nie zawiera klauzuli, że dopiero po bezskutecznej egzekucji z majątku kredytobiorcy poręczyciel jest zobowiązanym wobec wierzyciela. Jeśli mamy wpływ na treść umowy, warto dokonać takiego zastrzeżenia. Każdorazowo poręczyciel powinien być też informowany o opóźnieniach ze strony dłużnika w spłacie zobowiązania, choć najczęściej taki zapis nie istnieje w umowie poręczenia. Wówczas żyrant dowiaduje się o tym fakcie w chwili wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub z bazy BIK. Takie zaległości w spłacie przez kredytobiorcę należności, odnotowane są również bowiem w historii kredytowej poręczyciela, wpływając nań negatywnie.

Jeśli umowa poręczenia nie zawierała klauzuli, że dochodzenie zobowiązania od niego może odbywać się po uznaniu bezskuteczności egzekucji z majątku dłużnika zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego o odpowiedzialności solidarnej. Z czym się to wiąże? A z tym, że kredytodawca może żądać spłaty zaległych kwot od dłużnika i poręczyciela jednocześnie, lub od każdego z osobna.

Co, gdy spłacimy dług?

Jako poręczyciel spłacamy wszelkie wymagalne zobowiązania. Czy w jakiś sposób możemy odzyskać pieniądze od dłużnika? Poręczyciel wstępuje w miejsce wierzyciela na skutek często długotrwałego i żmudnego postępowania na drodze cywilnej. Warto jednak powalczyć o swoje. Zanim poręczymy czyjeś zobowiązania warto przeanalizować dokładnie, czy nam się to opłaca. Odmawianie staje się coraz częściej praktykowane. Głównie w trosce o pozytywną historię kredytową. Warto wiedzieć, że sama kwota pożyczki to nie ostateczna suma, jaką ewentualnie przyjdzie nam spłacić w przypadku jakichkolwiek problemów kredytobiorcy. Z takim postępowaniem najczęściej wiążą się wyższe, karne odsetki, dodatkowe koszty windykacji i kary umowne. Jeśli już poręczamy, należy zapoznać się z treścią umowy poręczenia i negocjować te zapisy, o ile się da. W razie wątpliwości nie warto jej podpisywać.

Te zestawienia mogą Cię również zainteresować:
Kredyty hipoteczne porównanie maj 2022
Kredyty konsolidacyjne porównanie maj 2022
Pożyczki hipoteczne porównanie maj 2022
Karty kredytowe porównanie maj 2022
Konta osobiste porównanie maj 2022
Lokaty bankowe porównanie maj 2022
Kalkulator zdolności kredytowej 2021

Leave a Reply